Regulamin zakupów w sklepie internetowym sklep.akademiagkstychy.pl

§ 1

Regulacje Wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego sklep.akademiagkstychy.pl, którego właścicielem jest Akademia Piłki Nożnej GKS Tychy z siedzibą w Tychach ul. Andersa 22. Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie sklep.akademiagkstychy.pl

§ 2

Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym sklep.akademiagkstychy.pl.

2. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia.

3. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie www.sklep.akademiagkstychy.pl w zakładce Regulamin.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a APN GKS Tychy dalej zwanym, jako „Sprzedawca”.

5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Polski.

§ 3

Zasady zakresu działalności

Sklep internetowy umożliwia dokonanie zakupu produktów. Każdy towar posiada indywidualne oznaczenie. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, strukturze materiałowej z którego jest wykonany. Ceny towarów są podane w złotych polskich i zawierają należny im podatek VAT. Zamieszczone na stronie ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego,

§ 4

Wymagania techniczne

1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklep.akademiagkstychy.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej.

§ 5

Formy płatności

1. Zamawiający ma możliwość dokonania płatności:

1.1 Poprzez płatność elektroniczną (przelewem elektronicznym).

1.2 Płatność za pobraniem - – do rąk pracownika firmy spedycyjnej przy odbiorze towaru, do rąk pracownika Poczty Polskiej.

1.3 Gotówką - przy odbiorze w biurze Sprzedającego w godzinach otwarcia, które są podane na stronie www.akademiagkstychy.pl.

1.4 Płatność za pośrednictwem szybkich płatności DotPay.

§ 6

Zasady zawarcia umów i realizacja

1. Zakupy w sklepie internetowym sklep.akademiagkstychy.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i określenia formy płatności oraz przesłanie zamówienia.

2. W celu zakupu produktu dostępnego na stronie internetowej sklep.akademiagkstychy.pl Zamawiający wybiera pozycje do koszyka.

3. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzone drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez APN GKS Tychy.

4. Zamówienie jest realizowane od 2 - 15 dni po zawarciu umowy z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym sobót i niedziel w zależności od stanu magazynowego przy zamówieniach wysyłanych za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej.

5. APN GKS Tychy prowadzący sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura.

6. Ceny przy produktach nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Zamawiającego i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Zamawiającego. Całkowity koszt zamówienia wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Zamawiającego.

7. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie nieużywanym w oryginalnym opakowaniu z metkami oraz załączonym dokumentem zakupu. APN GKS Tychy zwraca należność za rzeczy zwrócone na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta lub w przypadku osobistego zwrotu w formie gotówki.

9. Nie odbierane są paczki za pobraniem. Wszelkie zwroty należy wysyłać na adres: APN GKS Tychy
ul. Andersa 22; 43-100 Tychy.

§ 7

Reklamacja

1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady powstałe bądź ujawnione w okresie 2 lat od jego wydania Zamawiającemu.

2. W celu rozpatrzenia reklamacji przez APN GKS Tychy Zamawiający powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu i opisem reklamacji na adres: APN GKS Tychy; ul. Andersa 22; 43-100 Tychy.

3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W tym samym terminie klient powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.

4. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

5. Zamawiający ma również możliwość skorzystania z pozasądowych rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.

§ 8

Ochrona danych

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Zamawiających. Podane przez Zamawiającego dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia.

2. Dane osobowe Zamawiającego chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

3. Zamawiający ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres biuro@akademiagkstychy.pl

§ 9

Postanowienia końcowe

1. APN GKS Tychy zastrzega sobie prawo do:

1.1 wolno rynkowej zmiany cen ze skutkiem od chwili dokonania zmiany;

1.2 zmiany oferty sklepu internetowego sklep.akademiagkstychy.pl;

1.3 w przypadku zamówienia więcej niż jednej sztuki towaru, istnieje możliwość realizacji części zamówienia, po kilka sztuk rzeczy do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia na sklep.akademiagkstychy.pl i stanowi integralną część zawieranej z Zamawiającym umowy.

3. Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.